Български    English    Русский   
 
 
     
 
Начало  Правила и вътрешен ред на Британско лятно училище "Аркутино"

ПРАВИЛА И ВЪТРЕШЕН РЕД

Британското лятно училище в Аркутино е съдадено с идеята да бъде вълнуващо, радостно и интересно мяста за ученици. Безопасността на учениците обаче е от първостепенно значение по всяко време. Следователно ние сме възприели определени правила, които ни помагат да постигнем това. Учениците ще бъдат информирани за тези процедури в началото на лятното училище и родителите трябва да дадат съгласието си, че децата им ще спазват тези правила, за да превърнем училището в безопасно място за всички ученици. 

Комплекс Аркутино

Основната сграда на Аркутино е проектирана и изградена така че да бъде безопасно място за учениците. Комплексът е изцяло ограден, с врата за достъп до плажа и главен вход за колите. Районът и коридорите на училището са под 24-часово видео наблюдение със система за автоматично записване. 

Учениците ще бъдат в комплекса през деня и по време на класните занимания между 11:00 и 16:10 часа. През това време на учениците няма да бъде позволено да напускат комплекса и ще останат под надзора на учителите. 

Извън тези часове ще се разрешава напускане на комплекса само ако учениците са придружени от служители на комплекса, учителите или аниматорите когато отиват на плаж или за участие в организирани игри и други дейности.

От съображения за безопасност, всяко нарушение на тези правила ще доведе до дисциплинарни действия от страна на директора. Охраната заключва всички външни врати в 22:30 часа. Дотогава всички ученици трябва да са готови за сън.  

Посетители

Всички посетители на центъра трябва да се регистрират на рецепцията. На входа на сградата може да бъдете попитани за причината на вашето посещение. Ако по някаква причина искате да вземете детето си с вас, извън комплекса за определен период от време, ние ще изискваме от вас да ни информирате поне един ден предварително, за да можем да предупредим учителите и аниматорите и да им спестим тревогата за липсващо дете. От вас ще се изисква също така да регистрирате детето на рецепцията с очакваното време на връщане, за да може персоналът, който е отговорен за детето да бъде информиран за това. Предполага се също, че между 11 и 14.10 децата трябва да останат на място в комплекса, защото това е времето за обучение през деня.

Време за сън

Учениците делят една стоя с един или двама ученика и след като угаснат светлините не им се позволява да ходят в други стаи. Момчетата и момичетата ще бъдат отделени на различни етажи с представител от на персонала, който ще бъде отговорен за децата през нощта. Пак от съображения за сигурност в извънредни обстоятелства, учениците не бива да заключват вратите на стаите през нощта.

Процедури за спазване на дисциплината

Ако детето има неподходящо поведение или наруши някое от правилата се прилагат следните процедури:

1.  Учителите или аниматорите трябва да говорят с родителите на ученика и ако е уместно да им се отправи предупреждение.
2.  Ако проблемът продължава, случаят ще бъде отнесен към по старшите учители/аниматори.
3.  Ако проблемът продължава да упорства ще бъде отнесен до директора на комплекса или неговия заместник от българска страна.
4. Ако проблемът остане нереше директорът или неговият заместник от българска страна могат да решат да отправят писмено предупреждение, да се обадят на родителите или в краен случай да принудят ученика да напусне лятното училище.
5.  Ако проблемът е от много сериозен характер, ученикът може дори да не получи първоначално предупреждение и проблемът да се отнесе направо към директора.

Тези процедури се прилагат, за да гарантират приятното прекарване и безопасността на всички ученици.

Здраве и безопасност на децата – вътре и около комплекса

В комплекса има на разположение лекар 24 часа на ден, към който учениците могат да обърнат с всякакви медицински проблеми.

Родителите трябва да ни информират предварително за всякакви алергии на децата. Ако детето носи със себе си някакви предварително предписани лекарства, родителите трябва да ни информират за това в подробности, както по отношение на действието на лекарствата, така и за разписанието на тяхното приемане. Всички лекарства се съхраняват от нашия медицински екип.

Дневната програма е направена така, че децата да не излизан навън в най-горещите часове на деня. За времето, което те прекарват на плажа, центърът е запазил една част от плажа с шезлонги Освен спасителят за целия плаж, центърът осигуря отделен спасител, който да следи децата във водата. Нещо повече, центърът осигурява присъствието на аниматори, които организират дейности за децата, които не искат да влизат във водата.

Всички медицински услуги в комплекса се покриват от медицинската застраховка. В случаите когато се налага хоспитализация се изискват допълнителни такси, които се определят от болницата осъществила лечението.

Ще ни бъде необходимо също така съгласието на родителите да ги представляваме и да действаме от тяхно име в спешните медицински случаи, за да може нашият персонал да бъде възможно най-бърз и адекватен.

Здраве и безопасност на децата – извън комплекса

По време на лятното училище децата ще бъдат заведени на екскурзия до аквапарка в Приморско, до един от близките градове (например, Созопол или Бургас) или интересните природните резервати в близост до комплекса. От важно значение за безопасността на децата ще бъде по време на време на екскурзиите, придружаващите учители и аниматорите да бъдат информирани за местоположението на всяко дете, за което те са отговорни. В такива градове като Созопол и Бургас се очаква децата да са заедно с членовете от персонала и аниматорите в групи не по-големи от 10 души. По преценка на членовете на персонала по време на тези пътувания учениците могат да се движат в групи от 2-ма или 3-ма в територията на комплекса като информират персонала в предварително определени периоди от време на деня.

Джобни пари, документи за самоличност, други ценности, билети

От съображения за сигурност училището предоставя ползването на сейф на рецепцията 24/7. Съветваме всички ученици да съхраняват своите джобни пари, дебитни/кредитни карти (ако имат такива), документите за самоличност, други ценности и билети в сейфа. Предоставените от родителите джобни пари се съхраняват в ученическа “банка” (сейфът). Средствата на всеки ученик се съхраняват в отеделен плик и всеки ученик може да взема своите пари срещу подпис. Ако желаете можем да ви осигурим ежедневна информация за финансите на вашето дете.

Интернет и телефонна връзка

Училището ще осигури компютри и безплатен достъп до Интернет на учениците по време на престоя им на комплекса. За да избегнем достъпа на учениците до неподходящи телевизионни програми сме ограничили сайтовете, които учениците могат да ползват и препоръчваме учениците да не носят своите персонални компютри в комплекса. Ако все пак някой е донесъл персоналния си компютър от него ще се изисква да го оставя на рецепцията преди 22:00 часа. Достъпът до Интернет за учениците автоматично се прекъсва в 22:00 часа и се пуска в 6:30 сутринта.

Ползването на телефони по време на класните занимания и във времето за сън не е позволено.

Освен това училището е предоставило отворена телефонна линия 24 часа в денонощието, която ще се ползва в извънредни ситуации.

Телевизия

За да се стимулира англоезична среда и използване на английски език 24/7 излъчваните телевизионни програми в училището ще бъдат само на английски език (Euronews, BBC, Discovery). В училището няма да бъдат излъчвани телевизионни програми на български

Снимки и видеоматериали

Езиковото училище ще прави снимки на всички участващи ученици както и DVD филм на учебния процес. Всички снимки ще бъдат качени на сайта на училището (или тази на “Ваканционни центрове за обучение” ЕООД) и ще бъдат предложени на учениците срещу безплатна регистрация. Ние ще използваме снимковия материал, за да рекламираме училището на потенциални участници и техните семейства. Родителите, които не са съгласни техните деца да бъдат фотографирани трябва да ни предупредят предварително.


Следния документ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА и УЧЕНИКА при регистрацията:

1. Поради непълнолетната възраст на всички ученици не се позволява самостоятелно излизане навън, разходки, плаж, екскурзии и др. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата учениците са под грижата на своите преподаватели и аниматори. 

2. При личен или друг проблем ученикът трябва незабавно да уведоми своя учител или аниматор. Екипът е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3. Учениците могат да използват личните си мобилни телефони за връзка с родителите, при положение че не нарушават учебния процес (т.е. повреме на часовете) и следе 22:30 часа (когато е времето за сън).

4. Всички ученици трябва да бъдат по стаите в 22.00 ч. и да се приготвят за лягане. Учениците трябва да пазят тишина след 22.00 ч.

5. Британско лятно училище „Аркутино” има право да действа “in loco parentis” в случай на спешност, инцидент или медицинска намеса. Приемам училището да действа в най-добър интерес на моето дете.

6. От учениците се очаква по време на своя престой в училището да се държат подобаващо, прилично, уважително  и възпитано, както помежду си, така и с преподавателите, аниматорите и персонала.

7. Момчетата и момичетата се настаняват в отделни части на базата и не могат да влизат в спалните помещения на противоположния пол. 

8. Етиката и моралът са високо ценени в езикова школа „Аркутино”. Учениците трябва да спазват това, трябва да бъдат толерантни и уважителни. 

9. Ученикът носи отговорност за причинени от него вреди на трети лица и заплаща за нанесените щети.

10.  На учениците се забранява употребата на цигари, алкохол или наркотични субстанции по време на лятното училище. Учениците трябва да помнят, че са непълнолетни и покупката и употребата на цигари и алкохол са забранени със закон.

11.  Училището има право да изключва ученици при сериозно нарушение на дисциплината, правилата и политиката на училището, неуважително и неприемливо поведение и нарушаване на етичния кодекс и репутацията на училището. 

12. При прекратяване на участието в курса от страна на участника и неговите родители, както и при отстраняване на ученик за неспазване на дисциплината, такси не се възстановяват. 

С настоящето декларирам, че подадената информация е вярна и поемам финансовите задължения проиатичащи от това записване. С подписа си удостоверявам, че съм запознат и приемам всички условия, които са написани.

Подпис на родителя/настойника: …………………………………………………………………..

Име и връзка с ученика: …………………………………………………………………..          Дата:

Подписваки този документ се съгласявам да спазвам всички изискеания, правила и процедури приети в Училището, както и активно да участвам в училищния живот.

Подпис на ученика: ……………………………………………………………….        Дата:

 
     
     
 
Начални дати

Британско лятно училище "Аркутино"
за деца от 10 до 14 години


Смяна І:   05 юли 2020 год.
                 (отпътуване 18 юли)

Смяна ІІ:  19 юли 2020 год.
                 (отпътуване 01 август)


Такси

Цена на участник:
730 евро
(1 смяна = 2 седмици)

гарантирано настаняване в 
двойна стая: + 59 евро

  РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 

ЗАПИШИ СЕ СЕГА
 РЕГИСТРАЦИЯ 

Информация и записване


МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ 
"СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 

София, ул. "Васил Априлов" 3
тел.: 02 846 72 29; 02 943 44 91 
факс: 02 944 60 27
Training_Centers@cmfnd.org
www.training-vacation.com

Офиси в страната: Варна, Русе

----------------------------------

ENGLISH ACADEMY
Where English comes naturally

гр. Варна, ул. "Преслав" 48,
площад Независимост, над "Манго"
тел.: (052) 622351 
varna@englishacademybg.com
www.englishacademybg.com

----------------------------------

ИНТЕГРАЛ
Образователни програми 

София, бул. "Евл. Георгиев" 99
тел.: (02) 80 50 600,
факс: (02) 950 55 70 
summerbookings@integral.bg

Офиси в страната: Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Благоевград

----------------------------------

МДЦ "Аркутино"

тел.: 0878 590677 

----------------------------------

СКАЙ ЛАЙНС България  

София, ул. "6-ти Септември" 44
тел.: (02) 987 9958,
тел./факс: (02) 980 0231
info@skylines-bg.com

 
     
 
    Copyright © 2011 Cyril and Methodius Foundation. All rights reserved. Initial web design DualM studio